کمد فلزی بایگانی دو درب

کد محصول: 7302002
۳.۱۱۰.۰۰۰ تومان

کمد فلزی دوازده درب

کد محصول: 7302001
۳.۳۱۰.۰۰۰ تومان

کمد فلزی نه درب

کد محصول: 7302004
۳.۲۴۰.۰۰۰ تومان

کمد فلزی شش درب

کد محصول: 7302003
۳.۱۸۰.۰۰۰ تومان

کمد فلزی چهار درب

کد محصول: 7302005
۳.۱۱۰.۰۰۰ تومان

کمد فلزی دو درب

کد محصول: 7302008
۱.۸۳۰.۰۰۰ تومان