تجهیزات آموزشگاهی

مجموعه ای از انواع میز، نیمکت، تخته وایت برد و سطل آموزشگاهی

میز و نیمکت محصلی

تخته وایت برد